Ons onderwijs

Ons onderwijs

Regulier basisonderwijs (BAO)

Bij de Haagse scholen zijn er 44 reguliere openbare basisscholen aangesloten. Het openbaar onderwijs kan worden gekarakteriseerd door hun specifieke kenmerken. Deze kenmerken dragen bij aan de ontwikkeling van de leerlingen op gebied van godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving.

Bekijk onze vacatures

Er wordt eerbiedig gekeken naar ieders godsdienst of levensbeschouwing. Dit zorgt ervoor dat het ook voor kinderen uit iedere godsdienst of levensbeschouwing toegankelijk is. Door de kennis ontstaat er meer begrip en respect onderling de kinderen voor elkaars godsdienst.

Een aantal van onze reguliere basisscholen werkt met een onderwijsconcept. Zo hebben wij 3 Dalton basisscholen, 2 Montessori basisscholen, 1 OGO-school en twee IB World scholen. Gezamenlijk werken wij vanuit dezelfde missie aan onze ambities: wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen.

Daltonscholen

Daltonscholen

Het Dalton concept is geen methode of systeem, maar een praktisch onderwijsplan voor basis- én voortgezet onderwijs. Binnen het Daltononderwijs wordt er gewerkt aan de brede vorming van het kind. Naast hun verplichte leerstof hebben zij ook ruimte voor keuzewerk.

Vanuit de vijf kernwaarden, samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie, is het onderwijsprogramma ontwikkeld. Zo krijgen de leerlingen een week- en dagplanning. De dagplanning bestaat uit de verplichte leerstof, oftewel de kernvakken, de weekplanning bestaat uit een taak die de leerling zelf moet inplannen gedurende de week.

Met de leerlingen worden duidelijke afspraken gemaakt. Zij weten hoeveel tijd ze hebben voor hun taken. Zo plannen zij naarmate zij ouder worden steeds meer van hun taken zelf in. Na het dalton basisonderwijs kunnen de leerlingen doorstromen naar het regulier voortgezet onderwijs of het voortgezet daltononderwijs.

Montessorischolen

Montessorischolen

Het Montessori onderwijsconcept voor het basisonderwijs leert de kinderen om zelfstandig te werken. Een uniek aspect aan dit onderwijs is dat de leerlingen met verschillende jaargroepen in één klas zitten. Zo valt dit concept ook onder het traditioneel vernieuwingsonderwijs.

Bij Montessori scholen is het uitgangspunt dat de leerling een natuurlijke en noodzakelijke drang heeft tot zelfontwikkeling. De leerkrachten volgen deze ontwikkeling en spelen er om het juiste moment op in. Op deze manier leert een kind op hun eigen tempo zo veel mogelijk. Door de verschillende jaargroepen in een klas maken de leerlingen ook kennis met materiaal uit andere leerjaren. Dit is een maatstaaf voor het kind zelf om hun tempo te bepalen.

IB-scholen

IB-Scholen

Internationaal Baccalaureaat (IB) onderwijs streeft naar het alsmaar verbeteren van hun onderwijs en dit in een inclusieve leergemeenschap te verzorgen. IB-scholen bieden hun leerlingen een uitdagend, internationaal programma van hoge kwaliteit.  Het onderwijsconcept heeft als doel om onderzoekende, geïnformeerde en zorgzame jonge mensen helpen bij het creëren van een vreedzame wereld. Vanuit intercultureel begrip en respect leren de kinderen hoe zij dit moeten aanpakken.

Door samenwerkingen met scholen, regeringen en internationale organisaties wordt het onderwijsprogramma en de toetsing bij het IB-onderwijs ontwikkeld. De programma’s hebben als doel om de leerlingen te leren om empathische, actieve mensen te worden die levenslang leren. Ook leren de leerlingen dat andere mensen, met hun verschillen, het ook bij het rechte eind kunnen hebben.

OGO-scholen

OGO-scholen

Het ontwikkelingsgericht onderwijsconcept (OGO) bereidt de leerlingen voor op deelname aan de samenleving van morgen. Bij de OGO-scholen proberen ze nét iets op de ontwikkeling van de leerling vooruit te lopen, maar wel zodanig dat het bereikbaar blijft voor de leerling.

Als leerkracht in het ontwikkelingsgericht onderwijs werk je systematisch en planmatig. Door thema’s van anderhalf tot twee maanden vormt dit onderwijs zich. Door de vijf kernactiviteiten worden de kleren klaargestoomd voor hun toekomst. De kernactiviteiten zijn: spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten en reken- en wiskundige activiteiten.

Onze 6 beloftes

Wij werken aan het waarmaken van onze missie “Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen” en doen daarbij de volgende zes beloftes aan leerlingen en ouders.

Soorten onderwijs

Speciaal basis onderwijs (SBO)

Bij De Haagse Scholen hebben wij drie scholen die speciaal basisonderwijs aanbieden. Bij het SBO bieden wij onderwijs aan leerlingen zich op het reguliere onderwijs niet thuis voelen. Zo kunnen zij zich niet optimaal ontwikkelen. Vaak gaat het hier om lichtere problematiek dan de problematiek waar leerlingen op het speciaal onderwijs mee te maken hebben.

De lichtere problematiek uit zich vaak in leerlingen met concentratieproblemen, waardoor het leren wordt belemmerd. Bij De Haagse Scholen ondersteunen en stimuleren wij deze kinderen. Zodat dat zij ook een passende, goede educatie krijgen.

Wat bieden wij?

  • Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
  • Uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Werkdagen en betrekkingsomvang in overleg
  • Geweldige leerlingen, goede collega’s en compleet ingerichte gymzalen
  • Werkdagen en betrekkingsomvang in overleg
  • Interesse?‎‎ ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎l.degroot@dehaagsescholen.nl

Speciaal onderwijs (SO)

Bij De Haagse Scholen hebben wij ook vijf scholen die speciaal onderwijs aanbieden. Deze scholen zijn voor de kinderen met lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking. Maar ook voor leerlingen met psychische problemen of gedragsproblemen. Op deze scholen creëren wij een veilige plek voor de leerlingen waar zij op hun tempo een passende educatie volgen.

Bij het speciaal onderwijs zijn er twee soorten kerndoelen. De vakspecifieke kerndoelen die ingaan op vakken als Nederlands, rekenen, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Daarnaast de kerndoelen die zich richten op de persoonlijke ontwikkeling. Hierbij kijken wij naar zintuigelijke en motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren, omgaan met media en technologische hulpmiddelen, ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit en praktische zelfredzaamheid.

Direct solliciteren
Soorten onderwijs
Soorten omderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Ook heeft De Haagse Scholen twee scholen die voortgezet speciaal onderwijs aanbieden. Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is de verzamelnaam voor alle opleidingen die specialistische en intensieve begeleiding bieden. Hier kunnen kinderen terecht die een handicap of beperking, een leerstoornis, langdurige ziekte of gedragsproblemen hebben.